Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29 30
Pálení čarodějnic 2024 v Černovicích
Veřejná vyhláška -správce daně
1 2
ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY ČERNOVICE PRO ROK 2024/2025
3 4
Okrsková soutěž v požárním sportu
5
6
ODEČTY VODOMĚRŮ 2024
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
Drobečková navigace

Úvod > Spolky a kluby > Škola

Škola

Mateřská škola

Mateřská škola

Mateřská škola byla v Černovicích zřízena výnosem Okresního školního výboru v Boskovicích ze dne l. prosince 1945 na žádost místního národního výboru. Ten se zavázal, že bude hradit věcné náklady, tj. vybavení, otop, úklid atd., zatímco osobní náklady hradí stát.

Vyučování ve školce začalo dne 12.12.1945 pro 25 dětí zapsaných na celodenní docházku.
Mateřská škola byla umístěna v přízemí budovy základní školy. Toto umístění bylo nevyhovující jak kapacitou, tak hygienickými podmínkami, a proto bylo nezbytné uvažovat o stavbě nové budovy. Se stavbou dvoutřídní mateřské školy pro 60 dětí se začalo v roce 1978 . a její slavnostní otevření se konalo 5. března 1984. Budova mateřské školy byla vybudována v akci "Z" svépomocí občanů za finanční spoluúčasti podniků a družstev. Při hodnotě díla 2.373.000,-- Kčs činily finanční náklady 1.737.000,-- Kčs. Občané na ní odpracovali 40.910 hodin.

V roce 1984 převzalo mateřskou školu do své správy JZD "Podhorácko" Lomnice, které hradilo celý provoz a správní zaměstnance. Od roku 1990 je zřizovatelem mateřské školy obec Černovice.

V prvních letech existence mateřské školy byly k docházce zapsány pouze děti z Černovic, od roku 1964 pak také děti z Tasovic a Hodonína. V době, kdy zřizovatelem školky bylo JZD Lomnice, svážel sem družstevní autobus též děti z Lomnice, Osik, Brumova a Žlebů. V současné době se k docházce do černovické školky zapisují děti z Černovic, Tasovic, Hodonína, Brumova a Bedřichova.

Provoz v mateřské škole byl v prvních letech celodenní, od roku 1964 pak pouze polodenní pro 20 dětí. V nové budově se od roku 1984 průměrný počet zapsaných dětí pohyboval mezi padesáti a šedesáti. Byly rozděleny do dvou tříd s celodenním provozem. V roce 1991 počet zapsaných dětí poklesl, takže byla v provozu pouze jedna třída. Od roku 1994 však v souvislosti s vyhláškou ministerstva školství a se změnou přípustného počtu dětí na jednu třídu byla uvedena do provozu i druhá třída s provozem polodenním. V dnešní době je provozována pouze jedna třída . Do školky je zapsáno 25 dětí.

Opravy a údržby

V roce 2002 byla zastřešena západní terasa. Náklady na tyto úpravy činily bezmála 430 000,- Kč . V roce 2004 byla na školku zavedena přípojka veřejného vodovodu a celá školka byla  připojena na plyn.  Byly zbudovány dva nezávislé  plynové kotle pro každé poschodí samostatné. Náklady si vyžádaly částku  200 000,- Kč / 120 000,- Kč dotace z prgramu obnovy venkova a 80 000,- Kč uhradila obec z vlastních prostředků. V roce 2005 byla v důsledku prošlapání podlahy vyměněna  podlaha  a vymalováno. Náklad činil  80 000,- Kč.

V mateřské škole se vystřídala řada pedagogů. Prvním správcem mateřské školy byl jmenován Jindřich Blaha, řídící učitel obecné školy.

Ve funkci ředitelek se po něm vystřídaly:

 • Libuše Vavříčková (1948 –1961)
 • Zdena Kroupová ( 1962 -1969)
 • Marie Budišová ( 1969 -1976)
 • Radmila Kšicová (od 1976 - 2021
 • Monika Dlapová (Štarhová) ( od 2021 - doposud

Jako učitelky zde působily:

 • Božena Čechová
 • Hana Kuncová
 • Eva Dolníčková
 • Zdena Römerová
 • Jarmila Poláková
 • Miroslava Bílková
 • Libuše Pavlová
 • Lenka Musilová
 • Monika Štarhová

Ve školce pracovali a pracují :

Miroslav Zachoval, Jaromír Humpolíček ,  Růžena Kšicová, Zdeňka Čepičková, Marie  Nedomová, Lenka Ostrá,  Eva Lukešová , Bronislava  Zhořová, Lenka Pešová,  Eva Kšicová,   Eva Spohnerová , Andrea Jílková

Základní škola

Základní škola

Škola byla založena v r. 1758, tedy v době panování císařovny Marie Terezie. Bylo to škola jednotřídní, jejíž dřevěná budova stávala mezi nynějšími doby č. 2 a 3, tedy v místě, kde stávaly školní kolny. Roku 1793 založil tehdejší učitel Tomáš Štarha pamětní knihu školy. Ta se bohužel nedochovala. V roce 1816 byla pro školu postavena nová zděná budova, nynější dům č. 3. Pomocníkem učitele Štarhy byl jistý Krušina. Tomáš Štarha působil na škole od roku 1793 až do roku 1840. Nástupcem Štarhovým byl Jan Dědek. Působil zde od roku 1840 až do roku 1880. Za jeho působení byla založena v roce 1847 školní matrika a týdeník. Dle zápisu v týdeníku chodilo do školy z Černovic 80 žáků, z Tasovic 25 žáků a z Hodonína 22 žáků. roku 1848 začíná kniha pilnosti žáků a končí roku 1864. Prázdniny bývaly dvojí: žňové a bramborové. Žňové začínaly v srpnu, bramborové ke konci září nebo později podle potřeby. V roce 1876 docházelo do školy 108 žáků z Černovic, 40 z Tasovic a 53 z Hodonína. Tohoto roku byla zvolena místní školní rada v tomto složení: Antonín Pavelka, grutovní, Černovice 30, předseda, místopředseda, Josef Škrabal z Tasovic, Jan Dědek, učitel, Matěj Líkař správce a zástupce velkostatku hrabě Mitrovského.

Od l. října 1869 je škola dvojtřídní: první podučitelkou je Anděla Hladilová. Místnost pro první třídu byla najata v domě č. 73. V roce 1880 dochází poslední žáci z Hodonína: Hodonínští postavili vlastní školu.

V Tasovicích si postavili vlastní školu až v roce 1913. V důsledku toho byla na černovické škole, která byla od roku 1903 trojtřídní, zrušena jedna třída a jedno učitelské místo. Škola tedy byly nadále dvojtřídní a měla 103 žáky: 57 chlapců a 46 děvčat.

Podle usnesení místní školní rady ze dne 5. 5. 1881 se mělo začít se stavbou nové školy v druhé polovici května. Slavnost kladení základní ho kamene se konala 12. července 1881. Vyučování v nové školní budově začalo už v roce 1882. Škola byla postavena celkovým nákladem 16.000 zlatých. Škola byla postavena na mokrém pozemku dle zachované ho ústního p

odání byly dány na dno vykopaných základů celé silné kmeny stromů - jedlí. Jak další zápisy nasvědčují, bylo na stavbu použito čerstvého nevyschlého dřeva, které ve zdech brzy zpuchřelo, takže už v roce 1885 se začaly hroutit stropy. V roce 1908 pak byla provedena důkladná oprava celé budovy.

K životu školy patřily už na začátku století výlety žactva na hrad Pernštejn a na Macochu. O výletu na Pernštejn je ve školní kronice zápis už z r.1902: žáci jeli za doprovodu hudby a vezlo je 6 povozů po páru koní. Hudba byla ostatně největší položkou při financování výletu: bylo za ni zaplaceno celých 30 korun, kdežto občerstvení stálo jen 11 korun a dovozci dostali po koruně.

Z roku 1908 je zápis o výletě do Sloupských jeskyní a na Macochu. I tentokrát jeho 60 účastníků na opentlených vozech s koňskými potahy. Škola měla také své dobrodince: v r. 1907 ustanovil například výměnkář František Jurnečka č. 29, aby z jeho pozůstalosti byla vytvořena nadace ve výši 31000 korun, z jejíchž úroků měli být každoročně šaceni chud

í žáci černovické školy. Znehodnocení měny a poválečná inflace však tuto ušlechtilou inciativu přivedli vniveč.

Před školou u vchodu byla zasazena v listopadu 1918 po prohlášení samostatnosti republiky československé Lípa Svobody. Je to lípa malolistá s kul

atou košatou korunou.

V roce 1986, kdy se generální oprava školní budovy stala naléhavou a školní provoz v ní byl zastaven, bylo vyučování přestěhováno do dvoutřídní školní budovy v Tasovicích, kam z Černovice, Hodonína a Tasovic docházeli žáci 1. až 4. tř

ídy.

Rekonstrukce školy začala v roce 1988 za pomocí místních důchodců (Jiří Kšica, č. 11, Josef Kšica, č. 32, Antonín Šikula, č. 29, František Mikulášek, č. 109) a ze stavebního dozoru Ing. Zdeňka Miholy z Černé Hory. Stavbyvedoucím byl p. Miloslav Kosička, č. 53. V roce 1992 na stavbě ,pracovalo 5 místních nezaměstnaných občanů, které zde zaměstnal úřad práce na veřejně prospěšné práci.

V dubnu 1993 se rekonstrukce školy ujala dodavatelská stavební firma STAVOPROGRESS BRNO, která už v srpnu téhož roku předala školu do užívání. V podkroví rekonstruované školní budovy byl vybudován třípokojový byt pro učitele.

Celkové náklady na rekonstrukci dosáhly částky 4.657.000,-- Kč. Rekonstrukce byla dotována částkou 4.205.000,-- Kč, obec přispěla částkou 452.000,-- Kč.

Výuka v rekonstruované a moderně vybavené černovické škole byla znovu zahájena v září 1993, kdy jí také byla na základě dohody mezi Obecním úřadem v Černovicích a Školským úřadem v Blansku udělena právní subjektivita.

Téhož roku byla zahájena spolupráce se Základní uměleckou školou v Boskovicích, jež začala pro zájemce zajišťovat výuku hry na flétnu a na klavír. V září 1995 se do černovické školy poprvé od roku 1977 opět vrátili žáci 5. ročníku a současně po 53 letech otevřena III. třída. 1. září

1995 navštěvovalo školu celkem 45 žáků , červen 2000 celkem 51 žáků a v roce 2006 navštěvuje celkem 39 žáků.

Ve školním roce 1994/1995 byl z prostředků Školského úřadu v Blansku pořízen první počítač s tiskárnou v hodnotě téměř 36,000,- Kč. Tím se naše škola stala první malotřídní školou na okrese Blansko vybavenou tímto moderním zařízením.

Po dlouhých letech , kdy školní potřeby žákům hradil stát , museli část nákladů spojených s jejich nákupem ve výši kolem 200,- Kč žákům 2. až 4. ročníku hradit jejich rodiče. V prosinci roku 1996 došlo ke vloupání do školní budovy a k odcizení věcí v celkové hodnotě téměř 87 tisíc Kč. Po této události bylo na škole instalováno zabezpečovací zařízení.

Ve školním roce 1997/1998 byla nově zřízena školní družina . Tímto krokem se naše škola dostala na úroveň škol kompletně vybavených nejen školním stravováním

( svačiny , obědy ), ale i školní družinou. Zejména dojíždějící žáci mohou užitečně trávit čas nejen před zahájením vyučování, ale i po jeho skončení. ( provoz od 7.00

– 13.40 hodin ).

V květnu 1998 se v prostorách školy uskutečnilo setkání účastníků odhalení pamětní desky na místním hřbitově připomínající oběti bývalého cikánského tábora v Hodoníně.

Ve školním roce 2002/2003 se všichni žáci a zaměstnanci školy zapojili do soutěže ve sběru víček od výrobků firmy RAMA a v rámci celé ČR jako jediní z Jihomoravského kraje obsadili ve dvou kolech soutěže 10. a 7. místo a tím získali dvakrát výherní šeky po

100 000,- Kč na nákup výpočetní techniky . Mimo to bylo naší škole bezplatně poskytnuto počítačové vybavení v rámci celostátního projektu Internet do škol. Díky těmto akcím je škola dostatečně vybavena moderním počítačovým zařízením , kterým se nemohou pochlubit i na mnohých větších školách.

S velmi příznivým ohlasem se setkávají pravidelné školní besídky pořádané od roku 1995 každoročně pro rodiče i širokou veřejnost v místním kulturním domě. V posledních letech v rámci činnosti školní družiny na škole pracují oblíbené zájmové kroužky počítačový, sportovní , tan

eční, výtvarný a zdravotnický. K nápravě vývojových poruch učení je pro žáky vyžadující tuto péči zřízen speciální kroužek.

Učitelé

V roce 1902 měl učitel ročně plat 47 zlatých 58 krejcarů a k tomu 12 sáhů dřeva. Měl k dispozici pro obdělávání jedno jitro 90 sáhů pole. Později učitelské hospodaření přestalo a učitelům byly zvýšeny platy.

Na černovické škole se vystřídaly desítky učitelů, jejichž jména jsou uvedena v následujícím seznamu:

 • Štarha Tomáš 1793 - 1840 - Krušina, učitelský pomocník
 • Dědek Jan 1840 - 1880
 • Hladilová Anděla 1879 - 1885
 • Kašpar František 1881 - 1901
 • Kašparová Františka 1885 - 1898 - provdaná za Bažanta
 • Bažant Jan 1889 - 1898
 • Čapka František 1888
 • Ferebauer Rudolf 1891 - 1894
 • Švarcberger Jan 1898 - 1906
 • Reingerová Helena 1898 - 1906 - provdaná Švarcenbergerová
 • Škorpil Adolf 1902 - 1910
 • Kočiřík Vladislav 1904 - 1905
 • Ringerová Isabela 1905 - 1907
 • Peka Josef 1906
 • Lepková Marie 1906 - 1909
 • Trapl František 1906 - 1908
 • Vaněk František 1907 - 1908
 • Novák Metoděj 1908
 • Bajer Josef 1908 - 1909
 • Spilková Anna 1909
 • Švábová Marie 1909 - 1911
 • Fučík Vincenc 1909 - 1912
 • Čapek František 1909 - 1911
 • Verner Jindřich 1910 - 1911
 • Novák Jan 1911 - 1920
 • Kinclová Marie 1911 - 1920
 • dochází z Bedřichova
 • Šilhanová Marie 1911 - 1913
 • Hloušek Josef 1913 - 1914
 • Zahradník Antonín 1914 - 1919
 • Šikula Antonín 1913 - 1915
 • Kučera František 1915 - 1916
 • Bajer Josef 1916 - 1918
 • Drobná Bohumila 1920
 • Prutký Vincenc 1920 - 1923
 • Hons Lambert 1920 - 1935
 • Bukáčková Bohuslava 1922 - 1923
 • Srba František 1923 – 1925

Na školu nastoupili tito učitelé:

 • 1924 Josef Zejda
 • 1828 Ludmila Kotoulková, Tomáš Maršálek, Frant. Porčová (ruč.práce)
 • 1929 Jaroslav Just
 • 1931 Jarmila Šalomounková
 • 1933 Josef Kašpar, Marie Kašparová
 • 1934 Jindřich Bláha, Milada Vorlová, František Blažek
 • 1936 Karel Šnajdr, Jarmila Janků
 • 1937 Jaroslav Kotouček, Jaroslava Šnajdrová
 • 1938 František Janíček
 • 1941 Dušana Bukalová
 • 1942 František Peša, František Jílek (vyučovali němčinu)
 • 1943 Květoslava Jedličková, Viola Kudláčková
 • 1945 manželé Šnajdrovi se odstěhovali.
 • Ladislav Ondra, Marie Bahalová (ruční práce)
 • 1946 Stanislav Hejnek, Marie Badalová
 • 1947 Marie Stanková
 • 1948 Helena Olšanová, Emil Badalík
 • 1951 Květa Svobodová
 • 1955 Naděžda Axmanová
 • 1956 Dalibor Vodák
 • 1958 Zdenka Venerová
 • 1960 Věra Ryšavá
 • 1965 Libuše Jakubcová
 • 1974 Alena Khazalová
 • 1978 Marie Beránková
 • 1980 Drahomíra Fendrychová
 • 1980 Jaromír Nezval
 • 1982 Bohumír Verner, Věra Vernerová
 • 1987 Ivana Kopřivová
 • 1991 Hana Kalová
 • 1991 Jaroslav Mihola
 • 1992 Jitka Jurnečková
 • 1994 Jaroslava Tejkalová
 • 1997 Eva Pivato
 • Marie Broklová
 • 1998 Pavla Ševčíková
 • 1999 Hana Horáková (Mynářová))
 • 2007 Jana Lepková
 • 2008 Lenka  Šavrňáková

Ze Základní umělecké školy v Boskovicích dojížděly:

 • 1993 - 1994 Andrea Čejková
 • 1994 – 2000 dosud Gabriela Tůmová
 • 1999 – 2001 David Šafář
 • 2002 – 2004 Jana Lachmanová
 • 2004 – dosud Hana Kroupová
 • Výuku náboženství zajišťoval:
 • 1976 -1992 František Kusala, farář
 • 1992 - 2002 Jaroslav Buš, katecheta
 • 2002 - dosud Ladislav Kinc katecheta

Jako ředitelé školy zde působili:

 • Labert Hons 1921 - 1933
 • Jindřich Blaha 1934 - 1956
 • Dalibor Vodák 1956 – 1982
 • Bohumír Verner z Bořitova 1982 – 1991
 • Jaroslav Mihola z Drnovic 1991- 2008
 • Pavla Davidová (Ševčíková) z Rozseče  2008 - doposud