Drobečková navigace

Úvod > Spolky a kluby > Škola

Škola

Mateřská škola

mš

Mateřská škola byla v Černovicích zřízena výnosem Okresního školního výboru v Boskovicích ze dne l. prosince 1945 na žádost místního národního výboru. Ten se zavázal, že bude hradit věcné náklady, tj. vybavení, otop, úklid atd., zatímco osobní náklady hradí stát.

Vyučování ve školce začalo dne 12.12.1945 pro 25 dětí zapsaných na celodenní docházku.
Mateřská škola byla umístěna v přízemí budovy základní školy. Toto umístění bylo nevyhovující jak kapacitou, tak hygienickými podmínkami, a proto bylo nezbytné uvažovat o stavbě nové budovy. Se stavbou dvoutřídní mateřské školy pro 60 dětí se začalo v roce 1978 . a její slavnostní otevření se konalo 5. března 1984. Budova mateřské školy byla vybudována v akci "Z" svépomocí občanů za finanční spoluúčasti podniků a družstev. Při hodnotě díla 2.373.000,-- Kčs činily finanční náklady 1.737.000,-- Kčs. Občané na ní odpracovali 40.910 hodin.

V roce 1984 převzalo mateřskou školu do své správy JZD "Podhorácko" Lomnice, které hradilo celý provoz a správní zaměstnance. Od roku 1990 je zřizovatelem mateřské školy obec Černovice.

V prvních letech existence mateřské školy byly k docházce zapsány pouze děti z Černovic, od roku 1964 pak také děti z Tasovic a Hodonína. V době, kdy zřizovatelem školky bylo JZD Lomnice, svážel sem družstevní autobus též děti z Lomnice, Osik, Brumova a Žlebů. V současné době se k docházce do černovické školky zapisují děti z Černovic, Tasovic, Hodonína, Brumova a Bedřichova.

Provoz v mateřské škole byl v prvních letech celodenní, od roku 1964 pak pouze polodenní pro 20 dětí. V nové budově se od roku 1984 průměrný počet zapsaných dětí pohyboval mezi padesáti a šedesáti. Byly rozděleny do dvou tříd s celodenním provozem. V roce 1991 počet zapsaných dětí poklesl, takže byla v provozu pouze jedna třída. Od roku 1994 však v souvislosti s vyhláškou ministerstva školství a se změnou přípustného počtu dětí na jednu třídu byla uvedena do provozu i druhá třída s provozem polodenním. V dnešní době je provozována pouze jedna třída . Do školky je zapsáno 25 dětí.

Opravy a údržby

V roce 2002 byla zastřešena západní terasa. Náklady na tyto úpravy činily bezmála 430 000,- Kč . V roce 2004 byla na školku zavedena přípojka veřejného vodovodu a celá školka byla  připojena na plyn.  Byly zbudovány dva nezávislé  plynové kotle pro každé poschodí samostatné. Náklady si vyžádaly částku  200 000,- Kč / 120 000,- Kč dotace z prgramu obnovy venkova a 80 000,- Kč uhradila obec z vlastních prostředků. V roce 2005 byla v důsledku prošlapání podlahy vyměněna  podlaha  a vymalováno. Náklad činil  80 000,- Kč.

V mateřské škole se vystřídala řada pedagogů. Prvním správcem mateřské školy byl jmenován Jindřich Blaha, řídící učitel obecné školy.

Ve funkci ředitelek se po něm vystřídaly:
Libuše Vavříčková (1948 –1961)
Zdena Kroupová ( 1962 -1969)
Marie Budišová ( 1969 -1976)
Radmila Kšicová (od 1976 dosud)


Jako učitelky zde působily:
Božena Čechová
Hana Kuncová
Eva Dolníčková
Zdena Römerová
Jarmila Poláková
Miroslava Bílková
Libuše  Pavlová
Lenka  Musilová

Ve školce pracovali a pracují :

Miroslav Zachoval, Jaromír Humpolíček ,  Růžena Kšicová, Zdeňka Čepičková, Marie  Nedomová, Lenka Ostrá,  Eva Lukešová , Bronislava  Zhořová, Lenka Pešová,  Eva Kšicová,   Eva Spohnerová , Andrea Jílková

Základní škola

http://zscernovice.webnode.cz/

Základní škola

Škola byla založena v r. 1758, tedy v době panování císařovny Marie Terezie. Bylo to škola jednotřídní, jejíž dřevěná budova stávala mezi nynějšími doby č. 2 a 3, tedy v místě, kde stávaly školní kolny. Roku 1793 založil tehdejší učitel Tomáš Štarha pamětní knihu školy. Ta se bohužel nedochovala. V roce 1816 byla pro školu postavena nová zděná budova, nynější dům č. 3. Pomocníkem učitele Štarhy byl jistý Krušina. Tomáš Štarha působil na škole od roku 1793 až do roku 1840. Nástupcem Štarhovým byl Jan Dědek. Působil zde od roku 1840 až do roku 1880. Za jeho působení byla založena v roce 1847 školní matrika a týdeník. Dle zápisu v týdeníku chodilo do školy z Černovic 80 žáků, z Tasovic 25 žáků a z Hodonína 22 žáků. roku 1848 začíná kniha pilnosti žáků a končí roku 1864. Prázdniny bývaly dvojí: žňové a bramborové. Žňové začínaly v srpnu, bramborové ke konci září nebo později podle potřeby. V roce 1876 docházelo do školy 108 žáků z Černovic, 40 z Tasovic a 53 z Hodonína. Tohoto roku byla zvolena místní školní rada v tomto složení: Antonín Pavelka, grutovní, Černovice 30, předseda, místopředseda, Josef Škrabal z Tasovic, Jan Dědek, učitel, Matěj Líkař správce a zástupce velkostatku hrabě Mitrovského.

Od l. října 1869 je škola dvojtřídní: první podučitelkou je Anděla Hladilová. Místnost pro první třídu byla najata v domě č. 73. V roce 1880 dochází poslední žáci z Hodonína: Hodonínští postavili vlastní školu.

V Tasovicích si postavili vlastní školu až v roce 1913. V důsledku toho byla na černovické škole, která byla od roku 1903 trojtřídní, zrušena jedna třída a jedno učitelské místo. Škola tedy byly nadále dvojtřídní a měla 103 žáky: 57 chlapců a 46 děvčat.

Podle usnesení místní školní rady ze dne 5. 5. 1881 se mělo začít se stavbou nové školy v druhé polovici května. Slavnost kladení základní ho kamene se konala 12. července 1881. Vyučování v nové školní budově začalo už v roce 1882. Škola byla postavena celkovým nákladem 16.000 zlatých. Škola byla postavena na mokrém pozemku dle zachované ho ústního p

odání byly dány na dno vykopaných základů celé silné kmeny stromů - jedlí. Jak další zápisy nasvědčují, bylo na stavbu použito čerstvého nevyschlého dřeva, které ve zdech brzy zpuchřelo, takže už v roce 1885 se začaly hroutit stropy. V roce 1908 pak byla provedena důkladná oprava celé budovy.

K životu školy patřily už na začátku století výlety žactva na hrad Pernštejn a na Macochu. O výletu na Pernštejn je ve školní kronice zápis už z r.1902: žáci jeli za doprovodu hudby a vezlo je 6 povozů po páru koní. Hudba byla ostatně největší položkou při financování výletu: bylo za ni zaplaceno celých 30 korun, kdežto občerstvení stálo jen 11 korun a dovozci dostali po koruně.

Z roku 1908 je zápis o výletě do Sloupských jeskyní a na Macochu. I tentokrát jeho 60 účastníků na opentlených vozech s koňskými potahy. Škola měla také své dobrodince: v r. 1907 ustanovil například výměnkář František Jurnečka č. 29, aby z jeho pozůstalosti byla vytvořena nadace ve výši 31000 korun, z jejíchž úroků měli být každoročně šaceni chud

í žáci černovické školy. Znehodnocení měny a poválečná inflace však tuto ušlechtilou inciativu přivedli vniveč.

Před školou u vchodu byla zasazena v listopadu 1918 po prohlášení samostatnosti republiky československé Lípa Svobody. Je to lípa malolistá s kul

atou košatou korunou.

V roce 1986, kdy se generální oprava školní budovy stala naléhavou a školní provoz v ní byl zastaven, bylo vyučování přestěhováno do dvoutřídní školní budovy v Tasovicích, kam z Černovice, Hodonína a Tasovic docházeli žáci 1. až 4. tř

ídy.

Rekonstrukce školy začala v roce 1988 za pomocí místních důchodců (Jiří Kšica, č. 11, Josef Kšica, č. 32, Antonín Šikula, č. 29, František Mikulášek, č. 109) a ze stavebního dozoru Ing. Zdeňka Miholy z Černé Hory. Stavbyvedoucím byl p. Miloslav Kosička, č. 53. V roce 1992 na stavbě ,pracovalo 5 místních nezaměstnaných občanů, které zde zaměstnal úřad práce na veřejně prospěšné práci.

V dubnu 1993 se rekonstrukce školy ujala dodavatelská stavební firma STAVOPROGRESS BRNO, která už v srpnu téhož roku předala školu do užívání. V podkroví rekonstruované školní budovy byl vybudován třípokojový byt pro učitele.

Celkové náklady na rekonstrukci dosáhly částky 4.657.000,-- Kč. Rekonstrukce byla dotována částkou 4.205.000,-- Kč, obec přispěla částkou 452.000,-- Kč.

Výuka v rekonstruované a moderně vybavené černovické škole byla znovu zahájena v září 1993, kdy jí také byla na základě dohody mezi Obecním úřadem v Černovicích a Školským úřadem v Blansku udělena právní subjektivita.

Téhož roku byla zahájena spolupráce se Základní uměleckou školou v Boskovicích, jež začala pro zájemce zajišťovat výuku hry na flétnu a na klavír. V září 1995 se do černovické školy poprvé od roku 1977 opět vrátili žáci 5. ročníku a současně po 53 letech otevřena III. třída. 1. září

1995 navštěvovalo školu celkem 45 žáků , červen 2000 celkem 51 žáků a v roce 2006 navštěvuje celkem 39 žáků.

Ve školním roce 1994/1995 byl z prostředků Školského úřadu v Blansku pořízen první počítač s tiskárnou v hodnotě téměř 36,000,- Kč. Tím se naše škola stala první malotřídní školou na okrese Blansko vybavenou tímto moderním zařízením.

Po dlouhých letech , kdy školní potřeby žákům hradil stát , museli část nákladů spojených s jejich nákupem ve výši kolem 200,- Kč žákům 2. až 4. ročníku hradit jejich rodiče. V prosinci roku 1996 došlo ke vloupání do školní budovy a k odcizení věcí v celkové hodnotě téměř 87 tisíc Kč. Po této události bylo na škole instalováno zabezpečovací zařízení.

Ve školním roce 1997/1998 byla nově zřízena školní družina . Tímto krokem se naše škola dostala na úroveň škol kompletně vybavených nejen školním stravováním

( svačiny , obědy ), ale i školní družinou. Zejména dojíždějící žáci mohou užitečně trávit čas nejen před zahájením vyučování, ale i po jeho skončení. ( provoz od 7.00

– 13.40 hodin ).

V květnu 1998 se v prostorách školy uskutečnilo setkání účastníků odhalení pamětní desky na místním hřbitově připomínající oběti bývalého cikánského tábora v Hodoníně.

Ve školním roce 2002/2003 se všichni žáci a zaměstnanci školy zapojili do soutěže ve sběru víček od výrobků firmy RAMA a v rámci celé ČR jako jediní z Jihomoravského kraje obsadili ve dvou kolech soutěže 10. a 7. místo a tím získali dvakrát výherní šeky po

100 000,- Kč na nákup výpočetní techniky . Mimo to bylo naší škole bezplatně poskytnuto počítačové vybavení v rámci celostátního projektu Internet do škol. Díky těmto akcím je škola dostatečně vybavena moderním počítačovým zařízením , kterým se nemohou pochlubit i na mnohých větších školách.

S velmi příznivým ohlasem se setkávají pravidelné školní besídky pořádané od roku 1995 každoročně pro rodiče i širokou veřejnost v místním kulturním domě. V posledních letech v rámci činnosti školní družiny na škole pracují oblíbené zájmové kroužky počítačový, sportovní , tan

eční, výtvarný a zdravotnický. K nápravě vývojových poruch učení je pro žáky vyžadující tuto péči zřízen speciální kroužek.

Učitelé

V roce 1902 měl učitel ročně plat 47 zlatých 58 krejcarů a k tomu 12 sáhů dřeva. Měl k dispozici pro obdělávání jedno jitro 90 sáhů pole. Později učitelské hospodaření přestalo a učitelům byly zvýšeny platy.

Na černovické škole se vystřídaly desítky učitelů, jejichž jména jsou uvedena v následujícím seznamu:

Štarha Tomáš 1793 - 1840

Krušina, učitelský pomocník

Dědek Jan

1840 - 1880

Hladilová Anděla 1879 - 1885

Kašpar František 1881 - 1901

Kašparová Františka 1885 - 1898
provdaná za Bažanta

Bažant Jan 1889 - 1898

Čapka František 1888

Ferebauer Rudolf 1891 - 1894

Švarcberger Jan 1898 - 1906

Reingerová Helena 1898 - 1906

provdaná Švarcenbergerová

Škorpil Adolf 1902 - 1910

Kočiřík Vladislav 1904 - 1905

Ringerová Isabela 1905 - 1907

Peka Josef 1906

Lepková Marie 1906 - 1909

Trapl František 1906 - 1908

Vaněk František 1907 - 1908

Novák Metoděj 1908

Bajer Josef 1908 - 1909

Spilková Anna 1909

Švábová Marie 1909 - 1911

Fučík Vincenc 1909 - 1912

Čapek František 1909 - 1911

Verner Jindřich 1910 - 1911

Novák Jan 1911 - 1920

Kinclová Marie 1911 - 1920

dochází z Bedřichova

Šilhanová Marie 1911 - 1913

Hloušek Josef 1913 - 1914

Zahradník Antonín 1914 - 1919

Šikula Antonín 1913 - 1915

Kučera František 1915 - 1916

Bajer Josef 1916 - 1918

Drobná Bohumila 1920

Prutký Vincenc 1920 - 1923

Hons Lambert 1920 - 1935

Bukáčková Bohuslava 1922 - 1923

Srba František 1923 – 1925

Na školu nastoupili tito učitelé:

1924 Josef Zejda

1828 Ludmila Kotoulková, Tomáš Maršálek, Frant. Porčová (ruč.práce)

1929 Jaroslav Just

1931 Jarmila Šalomounková

1933 Josef Kašpar, Marie Kašparová

1934 Jindřich Bláha, Milada Vorlová, František Blažek

1936 Karel Šnajdr, Jarmila Janků

1937 Jaroslav Kotouček, Jaroslava Šnajdrová

1938 František Janíček

1941 Dušana Bukalová

1942 František Peša, František Jílek (vyučovali němčinu)

1943 Květoslava Jedličková, Viola Kudláčková

1945 manželé Šnajdrovi se odstěhovali.

Ladislav Ondra, Marie Bahalová (ruční práce)

1946 Stanislav Hejnek, Marie Badalová

1947 Marie Stanková

1948 Helena Olšanová, Emil Badalík

1951 Květa Svobodová

1955 Naděžda Axmanová

1956 Dalibor Vodák

1958 Zdenka Venerová

1960 Věra Ryšavá

1965 Libuše Jakubcová

1974 Alena Khazalová

1978 Marie Beránková

1980 Drahomíra Fendrychová

1980 Jaromír Nezval

1982 Bohumír Verner, Věra Vernerová

1987 Ivana Kopřivová

1991 Hana Kalová

1991 Jaroslav Mihola

1992 Jitka Jurnečková

1994 Jaroslava Tejkalová

1997 Eva Pivato

Marie Broklová

1998 Pavla Ševčíková

1999 Hana Horáková (Mynářová))

2007 Jana Lepková

2008 Lenka  Šavrňáková

 

Ze Základní umělecké školy v Boskovicích dojížděly:

1993 - 1994 Andrea Čejková

1994 – 2000 dosud Gabriela Tůmová

1999 – 2001 David Šafář

2002 – 2004 Jana Lachmanová

2004 – dosud Hana Kroupová

Výuku náboženství zajišťoval:

1976 -1992 František Kusala, farář

1992 - 2002 Jaroslav Buš, katecheta

2002 - dosud Ladislav Kinc katecheta

Jako ředitelé školy zde působili:

Labert Hons 1921 - 1933

Jindřich Blaha 1934 - 1956

Dalibor Vodák 1956 – 1982

Bohumír Verner z Bořitova 1982 – 1991

Jaroslav Mihola z Drnovic 1991- 2008

Pavla Ševčíková z Rozseče  2008 - doposud

Stránky zdarma

Vytvořte si vlastní webové stránky zdarma na doméně www.obeccernovice.cz

Registrujte se zde

8. 12. Květoslava

Zítra: Vratislav

Víceúčelové hřiště - součást sportovně kulturního areálu.

Nabídka pronájmu hřiště na různé sporty - malá kopaná, volejbal, házená, košíková, tenis, nohejbal, bedbinton.

hřiště.JPG

 

Živý kalendář

Kolik nás kde žije??
Zadej příjmení a zjistíš kolik
takových příjmení kde žije.

http://www.kdejsme.cz/prijmeni/Fohl%20Fohlov%C3%A1/hustota/
kalendar_wikipedie.xls

Souhlasíte s účastí v soutěži "Vesnice roku 2018"?
Od 8. 6. 2018 8:00 celkem hlasů: 48

Návštěvnost stránek

261241